Monday, January 26, 2009

Haaretz 14:32 EU to transfer 32 million euros to Gaza in 2009 (Army Radio)

No comments: